Gebruiksvoorwaarden

Onze gebruiksvoorwaarden

 • Adverteerder (klant of user) dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het aangeboden product overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. EasyAds B.V. is niet verantwoordelijk voor gedragingen van, of producten en diensten die ter verkoop of levering worden aangeboden door de adverteerder.
 • Door het plaatsen van een advertentie geeft adverteerder EasyAds B.V. toestemming de informatie, inclusief foto/film-materiaal over het betreffende product te plaatsen op alle aangesloten (ver)koopsites en te gebruiken voor reclame c.q. commerciële doeleinden van EasyAds B.V.
 • EasyAds B.V. is niet aansprakelijk voor (niet correcte) plaatsingen bij haar partners. EasyAds B.V. is afhankelijk van de techniek van 3-rden en is derhalve niet aansprakelijk.
 • EasyAds B.V. is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van gescrapte advertenties. De scraper wordt als service aangeboden, EasyAds B.V. is in deze afhankelijk van de correcte werking van de website van haar klant en kan derhalve geen garanties afgeven op kwaliteit en plaatsingen.
 • De informatie die door adverteerder c.q. verkoper in een advertentie wordt verstrekt dient rechtstreeks verband te houden met het te verkopen of gezochte product. De advertentie dient niet te worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel en dient geen diensten en/of producten van een adverteerder c.q. verkoper in het algemeen aan te prijzen. Bij verwijzing in een advertentie naar een hyperlink dient deze direct relevant te zijn. EasyAds B.V. behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht informatie en/of hyperlinks te verwijderen.
 • Een advertentie mag uitsluitend worden geplaatst in één rubriek van EasyAds.eu waarin de desbetreffende aangeboden producten c.q. diensten naar haar aard en soort behoort.
 • Het is de verantwoordelijkheid van adverteerder dat de in de advertentie aangeboden producten c.q. diensten geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms) rechten van derden, geen wet en/of regelgeving schenden, niet aanstotend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend zijn
 • EasyAds B.V. behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van advertenties in te korten, te wijzigen of verwijderen.
 • EasyAds B.V. behoudt zich ook het recht voor om advertenties en gebruikersaccounts zonder opgave van redenen te verwijderen van EasyAds.eu en de aangesloten (ver)koopsites. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet uitsluitend, indien adverteerder zich niet aan de regels van EasyAds.eu en de aangesloten (ver)koopsites houdt.
 • Adverteerder vrijwaart EasyAds B.V. tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat de advertentie inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden.
 • De aansprakelijkheid van EasyAds B.V. voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de juiste, volledige, tijdige verwerking van de advertentie en of order is beperkt tot het maandbedrag dat Adverteerder voor de dienst heeft betaalt aan EasyAds B.V.
 • Adverteerder verleent EasyAds B.V. en haar payment provider(s) toestemming geldende bedragen te innen indien er sprake is van een betaald account, bij het aanschaffen van betaalde add-ons of het gebruik van managed services.
 • Indien er sprake is van een plaatsingen op betaalde (ver)koopkanalen draagt EasyAds B.V. er zorg voor dat de advertentie wordt geplaatst op de website van de betreffende (ver)koopsite. De mogelijke kosten (cpc, cps, etc) van het (ver)koopkanaal zijn voor rekening van de adverteerder. De adverteerder heeft een directe factuurrelatie met deze betaalde (ver)koopkanalen zonder enige tussenkomst van EasyAds B.V.
 • EasyAds B.V. is gerechtigd de adverteerder per direct uit te sluiten van gebruik van de website indien de adverteerder in strijd handelt met de bedoelde betaalprocedure.
 • Indien betaling uitblijft en EasyAds B.V. genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen (rechtskundige) bijstand in te roepen, komen alle daarvoor gemaakte kosten voor rekening van adverteerder cq klant.
 • Ontvangen betalingen worden door EasyAds B.V. niet gerestitueerd. Wel kunnen betalingen onder omstandigheden (ter beoordeling door EasyAds B.V.) worden gecompenseerd op toekomstige betalingen van adverteerder.
 • EasyAds B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.
 • Er geld een wettelijke opzegtermijn van maximaal 1 kalendermaand voor betaalde accounts voor de verlengdatum (de dag van aanmaken van het betaalde account) met een registratie datum tot 1 maart 2023.
 • Indien adverteerder gebruikt maakt van een orderkoppeling met haar eigen e-commerce software geldt er een aanvullende verwerkersovereenkomst. Adverteerder gaat hiermee automatisch akkoord bij het aanmaken van een account en het accorderen van de EasyAds B.V. voorwaarden.
 • EasyAds B.V. is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor (niet correcte) orderverwerking bij haar partners (verkoopsites en e-commerce software) en adverteerders (klant of user). EasyAds B.V. is afhankelijk van de techniek van derden en is derhalve niet aansprakelijk.
 • Indien adverteerder gebruikt maakt van een 'managed service zoals campagne beheer', zal facturatie EasyAds starten op het moment dat wordt aangevangen met de set-up van de campagne. Daadwerkelijke livegang van de campagne is mede afhankelijk van de technische gereedheid van adverteerder. Vertraging in livegang van de campagne door technische ongereedheid van adverteerder kan niet op EasyAds B.V. worden verhaald.
 • EasyAds B.V. voert hoofdzakelijk diensten en services voor klanten op het Channable platform - technische e-commerce tool- welke seperaat gefactureerd wordt aan klant door Channable en daarmee verantwoordelijk is voor 'de techniek'.
 • EasyAds B.V. is in geen enkele zin verantwoordelijk voor bugs, uptime, performance, data beveiliging en facturatie van het Channable Platform.
 • EasyAds B.V. hanteert een minimale contract periode van 3 maanden voor klanten die de diensten van EasyAds B.V. zijn gebruiken na 1 maart 2023.
 • EasyAds B.V. hanteert een fair use policy op het gebruik van haar dienstverlening in de vorm van mensen-uren p/mnd; Managed Service = 3 uur, Tool Services A = 1 uur, Tool Services B = 2 uur, Tool Services C = 3 uur, , Tool Services D = 4 uur.
 • EasyAds B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar gebruiksvoorwaarden. Dit document is voor het laatst gewijzigd op 1 maart 2023.